Policy heta arbete tak samt arbetsmiljöarbete

En Fastighetsägare har ett omfattande ekonomiskt och juridiskt ansvar när han utför arbete på sin fastighet. Åtagandet kan delegeras men ansvaret mot försäkringsbolag och arbetsmiljöåtagandet kvarstår.

Det är därför av yttersta vikt att fastighetsägaren har rätt samarbetspartner som utför tätskiktsarbetet.

Avseende tätskiktsarbete kan man konstatera att branschen haft svårigheter att anpassa sitt arbetssätt till försäkringsbolagens regler om heta arbete. Orsaken har delvis varit att reglerna har varit otydliga/svårtolkade.

För att undvika att våra anställda/företaget och kunder inte utsätts för större risktagande än nödvändigt har vi utarbetat en policy.

Följande instruktioner är baserade på boken ”Brand-kunskap & säkerhetsregler” från 2004, skriften ”Brandfarliga heta arbete – tätskikt – tak och balkonger” 2002:1, utgivna av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Underlaget är dessutom kompletterat med ytterligare interna försiktighetsåtgärder som har benämningen högriskdetaljer. Urvalet av detaljerna är baserade på tidigare skadefall och erfarenhet från branschen.

I de fall den utsedde tillståndsansvarige inte arbetar i vårt företag gäller hans bedömning före vår policy.

Underlaget till arbetsmiljöarbete är baserat på PBL samt AFS 1999:3.